BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Najważniejsze wydarzenia z życia Węgrowa (1414-2006)
Opublikowano: 29.10.2007
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
grafika
1414 - Pierwsza historyczna wzmianka o Węgrowie - ufundowanie przez Piotra Pietkowicza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP

 

1441 - Bolesław IV książę Mazowiecki nadaje Węgrowowi prawa miejskie (prawo chełmińskie)

 

1444 - Węgrów stolicą utworzonej przejściowo przez Kazimierza Jagiellończyka Ziemi Węgrowskiej. Właścicielem miasta zostaje Stanisław z Ołomuńca

 

1451 - Stanisław z Ołomuńca zapisuje dla istniejącej szkoły jedną włókę ziemi

 

1476 - Dziedzicami miasta zostaje ród Węgrowskich lub Uhrowskich

 

1536 - Śmierć Maryny z Uhrowskich Kostewiczowej. Węgrów przechodzi w ręce Jana Radziwiłła, starosty żmudzkiego i podczaszego litewskiego jako wiano jego żony Anny z Kostewiczów

 

1542 - Śmierć Jana Radziwiłła

 

1545 - Węgrów przechodzi drogą spadku na córkę Annę, małżonkę Stanisława Kiszki

 

1554 - Śmierć Stanisława Kiszki. Anna zarządza wielkimi dobrami rodowymi

 

1558 - Anna przekazuje kościół farny zborowi ewangelicko-reformowanemu

 

1565 - I Synod w Węgrowski, na który zjechało około 50 ministrów zborów kalwińskich i szlachta mazowiecko-podlaska

 

1566 - Na sejmie w Brześciu Litewskim „Walerian biskup wileński radził, aby elekcją… królów Polacy pod Liwcem, a Litwini pod Węgrowem jako na granicy dwóch państw odbywali”

 

1569 - Właścicielem Węgrowa zostaje Jan Kiszka

 

1570 - Ufundowana przez Jana Kiszkę drukarnia węgrowska drukuje traktaty Piotra z Goniądza: „O Synu Bożym”, „O ponurzaniu chrystyjańskim”, „O trzech”

 

1573 - Drukarnia ariańska zostaje przeniesiona do Łaska

 

1580 - Węgrów według inwentarza miasta posiada 283 domy i liczy ok. 1700 mieszkańców

 

1584 - Synod ariański w Węgrowie

 

1592 - Przekształcenie zboru ariańskiego w ewangelicko-reformowany. Śmierć Jana Kiszki

 

1593 - Wdowa po Janie Kiszce - Elżbieta, wychodzi za Krzysztofa Radziwiłła-Pioruna

 

1602 - Śmierć Krzysztofa Radziwiłła-Pioruna, właścicielem Węgrowa zostaje Janusz Radziwiłł

 

1620 - Śmierć Janusza Radziwiłła

 

1620-1636 - Węgrów w zarządzie hetmana polnego Krzysztofa Radziwiłła jako opiekuna księcia Bogusława

 

1621 - Według inwentarza miasta, Węgrów ma 466 domów oraz ok. 2800 mieszkańców

 

1630 - Zwrot kościoła farnego katolikom

 

1630-1634 - Budowa zboru ewangelickiego z zegarem kurantowym na wieży

 

1637 - Do Węgrowa przybywają Szkoci. Początki manufaktur tkackich

 

1640 - Śmierć Krzysztofa Radziwiłła, jego dobra przejmuje Bogusław Radziwiłł

 

1650 - W Węgrowie powstaje zbór augsbursko-luterański

 

1650 - 14 kwietnia Bogusław Radziwiłł nadaje miastu przywilej, który m. in. zrównywał w prawach: katolików, protestantów i Żydów

 

1656 - Pospolite ruszenie z ziemi bielskiej pod dowództwem podstolego Oborskiego rabuje zbór protestancki i profanuje groby na przykościelnym cmentarzu

 

1664 - 20 maja, Jan Kazimierz Krasiński kupuje Węgrów

 

1668 - Zapada decyzja o ufundowaniu klasztoru dla ks. Franciszkanów-Reformatów

 

1669 - Po śmierci Jana Kazimierza Krasińskiego właścicielem Węgrowa zostaje Jan Bonawentura Dobrogost Krasiński

 

1675 - Zakup gruntów na budowę klasztoru

 

1678 - Spalenie zboru ewangelickiego

 

1680 - odbudowa zboru w ciągu jednej nocy

 

1703 - Spalenie przez Szwedów kościoła farnego i kościoła Św. Barbary1711 - konsekracja kościoła klasztornego i farnego

 

1711-1715 - Michał Anioł Palloni maluje freski w obu kościołach

 

1711 - Fundacja zgromadzenia bartolomitów

 

1712 - Założenie kolegium i seminarium

 

1715 - Śmierć Michała Anioła Palloniego

 

1719 - Budowa Domu Gdańskiego

 

1731 - Kanonik Krakier funduje bibliotekę liczącą około 3000 woluminów

 

1751 - Po śmierci Błażeja Krasińskiego (zmarł bezpotomnie), rozpoczyna się proces spadkowy

 

1761 - Wielki pożar miasta

 

1762 - W wyniku procesu spadkowego trwającego 9 lat Węgrów stał się własnością… Franciszki Krasińskiej, żony królewicza Karola Sasa

 

1771 - Wielka powódź topiąca zbiory

 

1773 - Komisja Edukacji Narodowej przejmuje kolegium Księży Komunistów jako szkołę podwydziałową

 

1775 - Kolejna wielka powódź, a latem wybuchła epidemia dyzenterii

 

1781 - Miecznik Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Ossoliński kupuje Węgrów

 

1784 - Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Węgrowie. Król zatrzymywał się w mieście tylko na nocleg w drodze na Sejm w Grodnie (25 sierpnia i 30 listopada)

 

1792 - W nocy z 25 na 26 lipca następuje wkroczenie zaborczych wojsk rosyjskich. Następuje rabunek miasta

 

1793 - po raz trzeci Stanisław August Poniatowski odwiedza Węgrów w drodze na nieszczęsny Sejm Rozbiorowy w Grodnie.

 

1794 - oddział kozacki Suworowa rozbija jednostkę węgrowską

 

1795 - po raz ostatni Stanisław August odwiedza Węgrów (7-8 stycznia), podążając na kategoryczny rozkaz carycy Katarzyny II do Petersburga

 

1795 - Węgrów przechodzi pod austriacki zarząd

 

1797 - Likwidacja cmentarza przy kościele farnym i w podziemiach klasztoru. Założenie nowego cmentarza na obecnym miejscu

 

1807 - Węgrów włączono do powiatu siedleckiego w Księstwie Warszawskim

 

1812 - Ossolińscy sprzedają Węgrów Stanisławowi Klickiemu, właścicielowi Okuniewa

 

1815 - Węgrów wchodzi w skład Królestwa Polskiego

 

1826 - Po śmierci Stanisława Klickiego, Węgrów staje się własnością hr. Jana Łubieńskiego

 

1830 - Księża Bartolomici ofiarowują powstańcom dzwon celem przetopienia na armaty

 

1832 - Kasata Zgromadzenia Bartolomitów. Likwidacja szkoły podwydziałowej i seminarium.

 

1841 - Poświęcenie nowego kościoła ewangelickiego pw. Św. Trójcy

 

1855 - Epidemia cholery

 

1863 - 3 luty, bitwa pod Węgrowem, pacyfikacja miasta, zsyłki na Sybir

www.bitwapodwegrowem.pl

Bitwa pod Węgrowem, anonimowa litografia wiedeńska

 

1864 - Kasata zakonu Reformatów

 

1882 - Urządzenie cerkwi w sali poklasztornej

 

1888 - Naczelnik powiatu Wasilij Ławrientiewicz Kobozo nakazuje zawieszenie w kościele farnym obrazu upamiętniającego uratowanie cara Aleksandra II w zamachu pod Borkami

 

1898 - Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej

 

1917 - Ustawienie głazu na mogile powstańców z 1863 r

 

1918 - Utworzenie gimnazjum Macierzy Szkolnej

 

1919 - Organizacja pierwszych drużyn harcerskich

 

1920 - Węgrów wchodzi w skład woj. lubelskiego

 

1922 - Powstanie Spółdzielni „Rolnik”

 

1933 - Budowa Domu Sportowego im. J. Piłsudskiego

 

1939 - 8 września, bombardowanie Węgrowa

 

1941 - Zamknięcie getta w Węgrowie

 

1942 - 22 września pierwsze likwidacje ludności żydowskiej w getcie

 

1944 - 8 sierpnia, oddziały AK pod dowództwem majora Zygmunta Maciejowskiego „Wolskiego” wypierają Niemców za Liwiec

 

1944 - 9 sierpnia, do Węgrowa wkraczają żołnierze Armii Czerwonej

 

1945 - Powstanie Klubu Sportowego „Arsenał” (przekształconego później na Czarni Węgrów)

 

1957 - Oddanie do użytku stadionu sportowego

 

1961 - Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

1964 - Powstają Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych

 

1960 - Oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

 

1960 - Zasiedlenie pierwszego bloku Spółdzielni Mieszkaniowej

 

1962 - Otwarcie Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta”

 

1969 - Nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki

 

1973 - Oddanie do użytku internatu LO

 

1974 - Oddanie do użytku dworca PKS1975 - Węgrów przestaje być siedzibą powiatu, wchodzi w skład woj. siedleckiego


1983 -
powołanie Międzyszkolnego Klubu Sportowego z sekcjami: piłki siatkowej, piłki ręcznej, szachowej i tenisa stołowego

 

1984 - oddanie do użytku bibliotece Domu Gdańskiego, otwarcie kręgielni

 

1987 - otwarcie zakładu mleczarskiego - jednego z najnowocześniejszych w Polsce

 

1987 - oddanie do użytku Domu Lipki dla USC

 

1988 - oddanie do użytku budynku Domu Kultury

 

1989 - 22 lipca, ostatnie obchody Święta Odrodzenia Polski w Węgrowie

 

1989 - 11 listopada, pierwsze oficjalne obchody rocznicy odzyskania niepodległości

 

1990 - restytucja samorządu miejskiego

 

1990 - działalność rozpoczyna Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód ”Smoła”

 

1991 - ukazał się pierwszy tom monografii „Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944”

 

1991 - pierwsze oficjalne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

1991 - oddanie do użytku sali gimnastycznej przy LO w Węgrowie

 

1992 - sprywatyzowanie ZWUT w Węgrowie

 

1994 - utworzenie drugiej parafii w Węgrowie pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, przez biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka

 

1995 - Uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 15 sierpnia ustanowiono: Dni Węgrowa, które obchodzone są przez miasto 8 sierpnia; godność Honorowego Obywatela, Zasłużonego Obywatela; Ustanowienie herbu i flagi Węgrowa

 

1995 i 1997 - Jarosław Madziar z KS „Sfinks” v-mistrzem świata w kickboxingu

 

1997 - oddanie do użytku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2

 

1997 - Papież Jan Paweł II ustanowił świątynię pw. św. Piotra i Pawła Bazyliką Mniejszą

 

1997 - I Biesiada Weselna (18-21 czerwca)

 

1998 - Awans siatkarek MKS „Nike” Węgrów do I ligi serii A

 

1999 - Węgrów uzyskuje status miasta powiatowego

 

1999 - Paweł Łoś z KS „Sfinks” mistrzem świata juniorów w kickboxingu, Paweł Kuć z KS „Sfinks” mistrzem Polski w kickboxingu

 

2001 - Nadanie Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II

 

2002 - „Węgrów - stolicą kulturalną Mazowsza 2002”

 

2003 - rozpoczęcie budowy Trasy Śródmiejskiej

 

2004 - oddanie do użytku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

 

2006 - oddanie do użytku ostatniego, południowego odcinka, Trasy Śródmiejskiej

 

2006 - wydanie drugiego tomu monografii „Węgrów - dzieje miasta i okolic 1944-2005”


Kalendarium opracowane na podstawie dwóch części monografii Węgrowa.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu