BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

portal

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
Opublikowano: 29.01.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

2.

Niepełnosprawność dziecka

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.).

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Lp.

Kryterium

1.

Zatrudnienie* matki /opiekuna prawnego dziecka

załącznik: oświadczenie

2.

Zatrudnienie* ojca /opiekuna prawnego dziecka

załącznik: oświadczenie

3.

Deklarowana liczba godzin 

4.

Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola, do którego złożony został wniosek o przyjęcie dziecka (potwierdza dane przedszkole)

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu