BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych
Opublikowano: 01.08.2019, wyświetleń: 2132
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr IX/43/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 8939 oraz z 2019r. poz. 8595) od dnia 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nieruchomości zamieszkałe:

 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie
  z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa, wysokość opłaty wynosi 12 zł miesięcznie od mieszkańca
 • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,  wysokość opłaty wynosi 24 zł miesięczne od mieszkańca.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • o pojemności 60 l       - w wysokości 8,00 zł
 • o pojemności 120 l     - w wysokości 15,00 zł
 • o pojemności 240 l     - w wysokości 27,00 zł
 • o pojemności 660 l     - w wysokości 50,00 zł
 • o pojemności 1100 l   - w wysokości 105,00 zł
 • kontener KP - 7          - w wysokości 540,00 zł

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • o pojemności 60 l       - w wysokości 18,00 zł
 • o pojemności 120 l     - w wysokości 38,00 zł
 • o pojemności 240 l     - w wysokości 70,00 zł
 • o pojemności 660 l     - w wysokości 124,00 zł
 • o pojemności 1100 l   - w wysokości 256,00 zł
 • kontener KP – 7          - w wysokości 1326,00zł

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Jeżeli właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6676 oraz z 2019r. poz. 8597) od dnia 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe terminy uiszczania niniejszej opłaty:

 • za I kwartał (styczeń, luty ,marzec) płatne do 15 marca danego roku
 • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) płatne do 15 maja danego roku
 • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) płatne do 15 września danego roku
 • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) płatne do 15 listopada danego roku

Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych np.: z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci,  zgonami osób, itp. mające wpływ na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Miejskiego w Węgrowie ul. Wyszyńskiego 1, pokój nr 1.

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania. Terminowe wniesienie opłaty chroni przed dodatkowymi kosztami upomnienia.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta (ul. Rynek Mariacki 16) lub przelewem na rachunek bankowy nr  40 1020 1260 0000 0102 0119 5346

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc sierpień 2019r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu