BIP
epuap.png_d16aa17721da1650bd770811977dc138
fb.png_350bb9b4492e3f107519917dbd199e19
PL EN
herb.png_f36a4d9ef7fe6dc9de62dac722db85d5

aktualnosci

Węgrowskie szkoły otrzymają prawie 800 tysięcy dofinansowania.
Opublikowano: 09.10.2018, wyświetleń: 1102
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Krzysztof Wyszogrodzki podpisał umowę na realizację programu rozwoju szkół, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II.

Projekt „ Kompleksowy program rozwoju szkół w mieście Węgrów” uzyskał akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego i już w styczniu węgrowskie szkoły podstawowe rozpoczną realizację projektu poprawiającego jakość kształcenia.

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych m.in. na rynku pracy.

W ramach programu realizowane będą zadania: wyposażenie pracowni  szkół podstawowych, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, indywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia dodatkowe (warsztaty), wsparcie dla nauczycieli (kursy, studia podyplomowe). W ramach programu 867 uczniów skorzysta z zajęć dodatkowych, 260 uczniów z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapia integracji sensorycznej, socjoterapia. Projekt zakłada również wsparcie dla uczniów zdolnych. Uczniowie podniosą wiedzę na temat zawodów, w tym szczególnie poszukiwanych na rynku pracy, rozwiną m.in. umiejętność pracy w grupie oraz rozwijać będą umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Wyposażone zostaną pracownie przedmiotowe - fizyczna, biologiczne. Kompleksowo doposażona zostanie międzyszkolna pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II , zapewniając nauczanie oparte o eksperyment. Pracownia ta będzie udostępniana również Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego oraz trzem węgrowskim przedszkolom. Projekt zakłada doskonalenie 83 nauczycieli. Dzięki realizacji projektu (szkolenia) nauczyciele podniosą wiedzę na temat indywidualnej pracy z uczniem, stosowania metod nowoczesnego nauczania w oparciu o eksperyment, kształtowania nawyków zwiększających oryginalność myślenia. Czterech nauczycieli ukończy studia podyplomowe. Studia swym zakresem obejmować będą: nauczanie wczesnoszkolne (1 os.); specjalizację z pedagogiki specjalnej, tj. m.in.: oligofrenopedagogika - edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną/praca z uczniami z zespołem Aspergera i autyzmem/terapia pedagogiczna (3os.). Programy studiów obejmować będą odpowiednio: przygotowanie nauczycieli  do prowadzenia  edukacji wczesnoszkolnej i organizacji procesu nauczania/procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i konkretnymi schorzeniami, w tym wsparcia ucznia młodszego; rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów.

Projekt przewidziany do realizacji na 3 semestry w okresie 2019-2020.  

Całkowita wartość projektu to  841 162,50 PLN.

Dofinasowanie w wysokości 795 688,50 PLN  (94,77 %)  pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  i budżetu Państwa, natomiast  5,23% to środki Miasta Węgrów.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Szukaj w Portalu
ustaw opcje
Pogoda Węgrów z serwisu