wtorek, 23 września 2014, imieniny: Tekli, Bogusława       polski english
Na stronie   Na Google

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z życia Węgrowa (1414-2006)
2007-10-29
1414 - Pierwsza historyczna wzmianka o Węgrowie - ufundowanie przez Piotra Pietkowicza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP


1441 - Bolesław IV książę Mazowiecki nadaje Węgrowowi prawa miejskie (prawo chełmińskie)


1444 - Węgrów stolicą utworzonej przejściowo przez Kazimierza Jagiellończyka Ziemi Węgrowskiej. Właścicielem miasta zostaje Stanisław z Ołomuńca


1451 - Stanisław z Ołomuńca zapisuje dla istniejącej szkoły jedną włókę ziemi


1476 - Dziedzicami miasta zostaje ród Węgrowskich lub Uhrowskich.


1536 - Śmierć Maryny z Uhrowskich Kostewiczowej. Węgrów przechodzi w ręce Jana Radziwiłła, starosty żmudzkiego i podczaszego litewskiego jako wiano jego żony Anny z Kostewiczów


1542 - Śmierć Jana Radziwiłła


1545 - Węgrów przechodzi drogą spadku na córkę Annę, małżonkę Stanisława Kiszki.


1554 - Śmierć Stanisława Kiszki. Anna zarządza wielkimi dobrami rodowymi


1558 - Anna przekazuje kościół farny zborowi ewangelicko-reformowanemu.


1565 - I Synod w Węgrowski, na który zjechało około 50 ministrów zborów kalwińskich i szlachta mazowiecko-podlaska


1566 - Na sejmie w Brześciu Litewskim „Walerian biskup wileński radził, aby elekcjÄ… królów Polacy pod Liwcem, a Litwini pod Węgrowem jako na granicy dwóch państw odbywali”


1569 - Właścicielem Węgrowa zostaje Jan Kiszka


1570 - Ufundowana przez Jana Kiszkę drukarnia węgrowska drukuje traktaty Piotra z Goniądza: „O Synu Bożym”, „O ponurzaniu chrystyjańskim”, „O trzech”


1573 - Drukarnia ariańska zostaje przeniesiona do Łaska


1580 - Węgrów według inwentarza miasta posiada 283 domy i liczy ok. 1700 mieszkańców


1584 - Synod ariański w Węgrowie


1592 - Przekształcenie zboru ariańskiego w ewangelicko-reformowany. Śmierć Jana Kiszki.


1593 - Wdowa po Janie Kiszce - Elżbieta, wychodzi za Krzysztofa Radziwiłła-Pioruna


1602 - Śmierć Krzysztofa Radziwiłła-Pioruna, właścicielem Węgrowa zostaje Janusz Radziwiłł


1620 - Śmierć Janusza Radziwiłła


1620-1636 - Węgrów w zarządzie hetmana polnego Krzysztofa Radziwiłła jako opiekuna księcia Bogusława


1621 - Według inwentarza miasta, Węgrów ma 466 domów oraz ok. 2800 mieszkańców


1630 - Zwrot kościoła farnego katolikom


1630-1634 - Budowa zboru ewangelickiego z zegarem kurantowym na wieży


1637 - Do Węgrowa przybywają Szkoci. Początki manufaktur tkackich


1640 - Śmierć Krzysztofa Radziwiłła, jego dobra przejmuje Bogusław Radziwiłł


1650 - W Węgrowie powstaje zbór augsbursko-luterański


1650 - 14 kwietnia Bogusław Radziwiłł nadaje miastu przywilej, który m. in. zrównywał w prawach: katolików, protestantów i Żydów


1656 - Pospolite ruszenie z ziemi bielskiej pod dowództwem podstolego Oborskiego rabuje zbór protestancki i profanuje groby na przykościelnym cmentarzu


1664 - 20 maja, Jan Kazimierz Krasiński kupuje Węgrów


1668 - Zapada decyzja o ufundowaniu klasztoru dla ks. Franciszkanów-Reformatów


1669 - Po śmierci Jana Kazimierza Krasińskiego właścicielem Węgrowa zostaje Jan Bonawentura Dobrogost Krasiński


1675 - Zakup gruntów na budowę klasztoru


1678 - Spalenie zboru ewangelickiego


1680 - odbudowa zboru w ciągu jednej nocy


1703 - Spalenie przez Szwedów kościoła farnego i kościoła Św. Barbary

1711 - konsekracja kościoła klasztornego i farnego


1711-1715 - Michał Anioł Palloni maluje freski w obu kościołach


1711 - Fundacja zgromadzenia bartolomitów


1712 - Założenie kolegium i seminarium


1715 - Śmierć Michała Anioła Palloniego


1719 - Budowa Domu Gdańskiego


1731 - Kanonik Krakier funduje bibliotekę liczącą około 3000 woluminów


1751 - Po śmierci Błażeja Krasińskiego (zmarł bezpotomnie), rozpoczyna się proces spadkowy


1761 - Wielki pożar miasta


1762 - W wyniku procesu spadkowego trwającego 9 lat Węgrów stał się własnościÄ… Franciszki Krasińskiej, żonie królewicza Karola Sasa


1771 - Wielka powódź topiąca zbiory


1773 - Komisja Edukacji Narodowej przejmuje kolegium Księży Komunistów jako szkołę podwydziałową


1775 - Kolejna wielka powódź a latem wybuchła epidemia dyzenterii


1781 - Miecznik Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Ossoliński kupuje Węgrów


1784 - Wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Węgrowie. Król zatrzymywał się w mieście tylko na nocleg w drodze na Sejm w Grodnie (25 sierpnia i 30 listopada)


1792 - W nocy z 25 na 26 lipca następuje wkroczenie zaborczych wojsk rosyjskich. Następuje rabunek miasta


1793 - po raz trzeci Stanisław August Poniatowski odwiedza Węgrów w drodze na nieszczęsny Sejm Rozbiorowy w Grodnie.


1794 - oddział kozacki Suworowa rozbija jednostkę Węgrowską


1795 - po raz ostatni Stanisław August odwiedza Węgrów (7-8 stycznia), podążając na kategoryczny rozkaz carycy Katarzyny II do Petersburga


1795 - Węgrów przechodzi pod austriacki zarząd


1797 - Likwidacja cmentarza przy kościele farnym i w podziemiach klasztoru. Założenie nowego cmentarza na obecnym miejscu


1807 - Węgrów włączono do powiatu siedleckiego w Księstwie Warszawskim


1812 - Ossolińscy sprzedają Węgrów Stanisławowi Klickiemu, właścicielowi Okuniewa


1815 - Węgrów wchodzi w skład Królestwa Polskiego


1826 - Po śmierci Stanisława Klickiego, Węgrów staje się własnością hr. Jana Łubieńskiego


1830 - Księża Bartolomici ofiarowują powstańcom dzwon celem przetopienia na armaty


1832 - Kasata Zgromadzenia Bartolomitów. Likwidacja szkoły podwydziałowej i seminarium.


1841 - Poświęcenie nowego kościoła ewangelickiego pw. Św. Trójcy


1855 - Epidemia cholery


1863 - 3 luty, bitwa pod Węgrowem, pacyfikacja miasta, zsyłki na Sybir

1864 - Kasata zakonu Reformatów


1882 - Urządzenie cerkwi w sali poklasztornej


1888 - Naczelnik powiatu Wasilij Ławrientiewicz Kobozo nakazuje zawieszenie w kościele farnym obrazu upamiętniającego uratowanie cara Aleksandra II w zamachu pod Borkami


1898 - Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej


1917 - Ustawienie głazu na mogile powstańców z 1863 r


1918 - Utworzenie gimnazjum Macierzy Szkolnej


1919 - Organizacja pierwszych drużyn harcerskich


1920 - Węgrów wchodzi w skład woj. Lubelskiego


1922 - Powstanie Spółdzielni „Rolnik”


1933 - Budowa Domu Sportowego im. J. Piłsudskiego


1939 - 8 września, bombardowanie Węgrowa


1941 - Zamknięcie getta w Węgrowie


1942 - 22 września pierwsze likwidacje ludności żydowskiej w getcie


1944 - 8 sierpnia, oddziały AK pod dowództwem majora Zygmunta Maciejowskiego „Wolskiego” wypierają Niemców za Liwiec


1944 - 9 sierpnia, do Węgrowa wkraczają żołnierze Armii Czerwonej


1945 - Powstanie Klubu Sportowego „Arsenał” (przekształconego później na Czarni Węgrów)


1957 - Oddanie do użytku stadionu sportowego


1961 - Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej


1964 - Powstają Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych


1960 - Oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1


1960 - Zasiedlenie pierwszego bloku Spółdzielni Mieszkaniowej


1962 - Otwarcie Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta”


1969 - Nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki


1973 - Oddanie do użytku internatu LO


1974 - Oddanie do użytku dworca PKS1975 - Węgrów przestaje być siedzibą powiatu, wchodzi w skład woj. siedleckiego
1983 - powołanie Międzyszkolnego Klubu Sportowego z sekcjami: piłki siatkowej, piłki ręcznej, szachowej i tenisa stołowego


1984 - oddanie do użytku bibliotece Domu Gdańskiego, otwarcie kręgielni


1987 - otwarcie zakładu mleczarskiego - jednego z najnowocześniejszych w Polsce


1987 - oddanie do użytku Domu Lipki dla USC


1988 - oddanie do użytku budynku Domu Kultury


1989 - 22 lipca, ostatnie obchody Święta Odrodzenia Polski w Węgrowie


1989 - 11 listopada, pierwsze oficjalne obchody rocznicy odzyskania niepodległości


1990 - restytucja samorządu miejskiego


1990 - działalność rozpoczyna Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód ”Smoła”


1991 - ukazał się pierwszy tom monografii „Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944”


1991 - pierwsze oficjalne obchody rocznicy Konstytucji 3 maja


1991 - oddanie do użytku Sali gimnastycznej przy LO w Węgrowie


1992 - sprywatyzowany został ZWUT w Węgrowie


1994 - utworzenie drugiej parafii w Węgrowie pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, przez biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka


1995 - Uchwałą Rady Miejskiej Węgrowa w dniu 15 sierpnia ustanowiono: Dni Węgrowa, które obchodzone są przez miasto 8 sierpnia; godność Honorowego Obywatela, Zasłużonego Obywatela; Ustanowienie herbu i flagi Węgrowa


1995 i 1997 - Jarosław Madziar z KS „Sfinks” v-mistrzem świata w kickboxingu


1997 - oddanie do użytku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2


1997 - Papież Jan Paweł II ustanowił świątynię pw. św. Piotra i Pawła Bazyliką Mniejszą


1997 - I Biesiada Weselna (18-21 czerwca)


1998 - Awans siatkarek MKS „Nike” Węgrów do I ligi serii A


1999 - Węgrów uzyskuje status miasta powiatowego


1999 - Paweł Łoś z KS „Sfinks” mistrzem świata juniorów w kickboxingu, Paweł Kuć z KS „Sfinks” mistrzem Polski w kickboxingu


2001 - Nadanie Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II


2002 - „Węgrów - stolicą kulturalną Mazowsza 2002”


2003 - rozpoczęcie budowy Trasy Śródmiejskiej


2004 - oddanie do użytku Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych


2006 - oddanie do użytku ostatniego, południowego odcinka, Trasy Śródmiejskiej


2006 - wydanie drugiego tomu monografii „Węgrów - dzieje miasta i okolic 1944-2005”Kalendarium opracowane na podstawie dwóch części monografii Węgrowa.


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.